Facebook stranica škole

Posjetite nas i na Facebook stranici klikom na link

OŠ Bijakovići

Prijavi se

Natječaj Ispis
Četvrtak, 11 Travanj 2019 08:09


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKA

ŽUPANIJA – KANTON

Osnovna škola Bijakovići

u Bijakovićima

 

Ur. broj: 04-01- 365/19

Bijakovići, 10.04.2019. godine

 

Na temelju članka 85.  Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  ( „Narodne novine HNŽ –a“ br: 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.), članka 8.  Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja  u HNŽ-u („Narodne novine HNŽ-a“ broj: 8/18), Rješenja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa ( pod točkom 3.)  broj: 05-06-36-639-2/19 od 28.03.2019. godine, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj: 05-02-36-2462/18 od 10.12.2018. godine , Odluke školskog odbora broj:04-01-360/19 od 09.04.2019. godine,  Školski odbor Osnovne škole Bijakovići raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za prijem djelatnika na upražnjeno radno mjesto

 

A) na određeno radno vrijeme do 15.07.2019. godine :

  1. knjižničar – 1 izvršitelj (puna norma)

Uvjeti natječaja: Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BiH“ broj 26/16 i 89/18 ) trebaju ispunjavati i posebne uvjete  utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a ( „Narodne novine HNŽ-a“ br: 5/00.  4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada OŠ Bijakovići.

Svi kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

-          višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera

Uz prijavu na natječaj svaki kandidat treba priložiti originale ili ovjerene kopije dokumenata s adresom i kontakt telefonom:

-      diploma/svjedožba o završenoj stručnoj spremi ( ukoliko je izdata u stranoj državi

dostaviti nostrifikaciju diplome)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu ( ukoliko ga kandidat posjeduje)

-          kratak životopis

-          dokaz o radnom stažu – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje ili potvrda prethodnog poslodavca

-          potvrda nadležne Službe za zapošljavanje o dužini čekanja na posao u struci nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem

-          uvjerenje o državljanstvu

-   izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

( ne starije od šest (6 ) mjeseci)

Kandidati koji budu primljeni za navedena radna mjesta  dužni su  dostaviti: liječničko uvjerenje , ne starije od šest (6) mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju , ne starije od tri (3) mjeseca .

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će  intervju dana 25. travnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati. Kandidati koji se ne odazovu na intervjuu smatrat će se da su odustali od natječaja.

Napomena: Prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl.1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u ( Službene novine HNŽ/K broj:6/18) ukoliko uz prijavu na natječaj dostave i dokaz o navedenom.

Neovjerena, nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Natječaj ostaje otvoren 8 ( osam)  dana od dana objavljivanja.

Prijave  na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti, preporučenom poštom, na adresu:

Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima

fra Slavka Barbarića 1

88266 Međugorje

s naznakom „ za javni natječaj“

 

 

 

Školski odbor OŠ Bijakovići

 

Obavijesti

InformacijaOd rujna 2010. godine krenula je s emitiranjem dječja emisija Radio - postaje Mir Međugorje: "KOCKA VEDRINE " , subota u 10 i 15 sati.


Emisiju uređuje i vodi nastavnica hrvatskog jezika , Jasna Ćorić.


U emisiji sudjeluju učenici naše škole, koji  za slušatelje pripremaju različite zanimljive sadržaje.

Anketa

Kako vam se sviđa stranica?
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 6